1997

 

Wolfgang Hermann »In kalten Zimmern«

Lesung am 22. September 1997 

Ausschnitt 1 (Video)

Ausschnitt 2 (Video)

 

Florjan Lipus »Die Beseitigung meines Dorfes«

Lesung am 25. September 1997

Ausschnitt 1 (Video)

Ausschnitt 2 (Video)